Sấy Nhiệt - Cảm Quang

Mực cảm quang - sấy nhiệt (LP-4G K-65S Màu đen)