Sấy Nhiệt - Cảm Quang

Mực cảm quang - sấy nhiệt (LP-4G Y-33A màu vàng)