Sấy Nhiệt - Cảm Quang

Mực cảm quang và sấy nhiệt LP - 4G B - 33A (Màu Xanh dương)

Mực Cảm Quang - Sấy Nhiệt (Màu xanh dương)