Sấy Nhiệt - Cảm Quang

PSR-2000 LF07G

PSR-2000 LF07G Mực cảm quang sấy nhiệt ( màu xanh lá)