Mũi khoan CNC

CNC Drill Bits & Router Bits (Mũi Khoan Lỗ & Mũi Khoan Phay)

SIZE ( KÍCH CỠ )
CNC DRILL BITS
( Mũi Khoan Lỗ )
CNC ROUTER BITS
( Mũi Khoan Phay )
0.30 0.8
0.35 0.9
0.40 1.0
0.45 1.1
0.50 1.2
0.55 1.3
0.60 1.4
0.65 1.5
0.70 1.6
0.75 1.7
0.80 1.8
0.85  1.9
0.90 2.0
0.95  2.1
1.00  2.2
1.05  2.3
1.10  2.4
1.15  2.5
1.20  2.6
1.25  2.7
1.30  2.8
1.35  2.9
1.40  3.0
1.45  3.1
1.50  3.175
1.55  
1.60  
1.70 ~ 3.175  
3.20 ~ 6.50