Tấm mạch in

KB CEM-1 35/0

KB CEM-1 35/0

KÍCH THƯỚC : 1020 x 1220 mm (40" x 48")
ĐỘ DÀY :  0.8 ~ 1.6 mm
ĐỘ DÀY ĐỒNG : 0.035 mm